ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης που θα έχει τη μορφή αστικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης, υπό την επωνυμία: «Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Δημιουργών Θεατρικού Ρεπερτορίου» και με τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΣΠΙΣ». Ο συνεταιρισμός θα διέπεται από το Καταστατικό του και τις διατάξεις των νόμων 1667/1986, 2121/1993 kai 4481/2017 όπως αυτοί εκάστοτε θα ισχύουν. Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία του Συνεταιρισμού είναι: «Playright’s Collecting Society».

Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί σε πανελλήνια βάση και έχει την έδρα του στο Δήμο Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η διαχείριση και η προστασία των περιουσιακών πνευματικών δικαιωμάτων, που απορρέουν από το άρθρο 18 του νόμου 2121/1993, όπως αυτός εκάστοτε θα ισχύει, καθώς και από όλα τα άλλα άρθρα, όσα δεν αναφέρονται στα δικαιώματα που ασκούνται σύμφωνα με το νόμο 988/1943, επί των έργων των δημιουργών πρωτότυπων θεατρικών και μουσικοθεατρικών έργων, των μεταφραστών και διασκευαστών θεατρικών και μουσικοθεατρικών έργων, των συνθετών πρωτότυπης μουσικής και στίχων για το θέατρο και γενικά των δημιουργών έργων που υπάγονται στο θεατρικό ρεπερτόριο.

Β) Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών του, ο Συνεταιρισμός έχει μεταξύ άλλων, όλες τις αρμοδιότητες που πηγάζουν από το άρθρο 55 και τις υπόλοιπες διατάξεις του ενάτου κεφαλαίου του Ν. 2121/1993 και ενδεικτικά:

1] να διαχειρίζεται, χωρίς κέρδος για τον ίδιο,  τα περιουσιακά δικαιώματα που του έχουν μεταβιβασθεί καταπιστευτικώς με τη σύμβαση ανάθεσης.

4] να συνάπτει και να εκτελεί συμβάσεις με τους υπόχρεους καταβολής του δικαιώματος εύλογης αμοιβής κάθε αναφερόμενης στο άρθρο 18 του νόμου 2121/1993 κατηγορίας.

5] να συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας απλής ή εκπροσωπήσεως με αλλοδαπούς οργανισμούς για την διαχείριση, είσπραξη και διανομή των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος, που αφορούν τα μέλη του και τα μέλη των αλλοδαπών οργανισμών και να ενημερώνει τους τελευταίους σχετικά με τα έσοδα, τις κρατήσεις καθώς και να παρέχει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά στην διαχείριση των δικαιωμάτων δυνάμει των συμβάσεων αυτών, που προβλέπεται στο Ν. 4481/2017 ή στον Ν.2121/1993 όπως εκάστοτε ισχύουν.

6] να εισπράττει τα δικαιώματα της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 του Ν.2121/1993 για την ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων των ανωτέρω ενδεικτικά αναφερομένων κατηγοριών δημιουργών.

7] να διανέμει τα εισπραχθέντα δικαιώματα, μετά την αφαίρεση του ποσοστού για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης.

8) παρέχει στα μέλη του, σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης στο πλαίσιο τυχόν συμβάσεων αμοιβαίας εκπροσώπησης και σε χρήστες, τις πληροφορίες , οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 25 έως 27 του Ν. 4481/2017.

9) δημοσιοποιεί και αναρτά στην ιστοσελίδα του τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4481/2017.

10) καταρτίζει και δημοσιοποιεί την ετήσια έκθεση διαφάνειας  του άρθρου 29 του Ν. 4481/2017.

11] να προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών-συνεταίρων, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 7 του Ν. 4481/2017 και ιδίως, να υποβάλλει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, εγείρει αγωγές, ασκεί ένδικα μέσα, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, αιτείται την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα ως προς τις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί.

12] να παρέχει κάθε νόμιμη βοήθεια στους συνεταίρους.

13] να διοργανώνει και να συμμετέχει σε συνέδρια που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

14] να συμβάλλει στην κοινωνική προστασία των συνεταίρων και των οικογενειών τους, να παρέχει κοινωνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς όφελος των συνεταίρων του, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας ίδρυσης Ταμείου Αρωγής με σκοπό την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των μελών του συνεταιρισμού. Για τους πόρους του Ταμείου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση μετά από σχετική πρόταση προς αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ημέρα καταχώρισης του ιδρυτικού (αρχικού) καταστατικού στο μητρώο του αρμόδιου Ειρηνοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡJΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ

Α) Το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού είναι μεταβλητό. Χωρίζεται σε ίσες μερίδες αξίας 30 ΕΥΡΩ, που ενσωματώνονται σε ονομαστικούς τίτλους της ίδιας αξίας. Κάθε τίτλος φέρει την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

Β) Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μία και μόνη υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, η καταβολή της οποίας πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την εγγραφή του συνεταίρου. Οι κληρονόμοι και κληροδόχοι των δημιουργών που επιθυμούν να εγγραφούν στο Συνεταιρισμό ορίζουν, εφόσον είναι περισσότεροι του ενός, έναν κοινό εκπρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του συνεταίρου. Το ίδιο ισχύει και για τους κληρονόμους και τους κληροδόχους συνεταιριστικής μερίδας.

Γ) Ο Συνεταιρισμός δεν μπορεί vα αποκτήσει συνεταιριστικές μερίδες παρά μόνο από χαριστική αιτία, σύμφωνα με τους όρους του νόμου, χωρίς όμως να αποκτά την ιδιότητα του συνεταίρου.

Δ) Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους και είναι αμεταβίβαστη εν ζωή.

Ε) Η ευθύνη κάθε μέλους του συνεταιρισμού φθάνει στο ποσό της μερίδας που αυτό  το μέλος απέκτησε.

ΑΡΘΡΟ  5 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 1. Οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος, μπορούν να αναθέτουν στον Συνεταιρισμό την διαχείριση και την προστασία των δικαιωμάτων αυτών. Για το σκοπό αυτό συνάπτουν με τον Συνεταιρισμό σύμβαση ανάθεσης τριετούς διάρκειας, το περιεχόμενο της οποίας είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας. Πριν από τη σύναψη μιάς τέτοιας σύμβασης οι δικαιούχοι ενημερώνονται από τον Οργανισμό για τα έξοδα διαχείρισης και τις λοιπές κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα.

Την εκάστοτε ισχύουσα σύμβαση ανάθεσης καταρτίζει ή τροποποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

 1. Οποιοσδήποτε είναι δικαιούχος των δικαιωμάτων που αναφέρονται παραπάνω στο άρθρο 2 μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση και την προστασία των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος για τις επικράτειες της επιλογής του ανεξάρτητα από το κράτος ιθαγένειας, κατοικίας ή εγκατάστασής του. Για τον σκοπό αυτό υπογράφει με τον Οργανισμό Σύμβαση Ανάθεσης τριετούς διάρκειας με την οποία μεταβιβάζει τα σχετικά δικαιώματα προς το σκοπό της διαχείρισης. Η ανάθεση αφορά όλα τα έργα που ελέγχει ο δικαιούχος συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών έργων, τα δικαιώματα των οποίων θα αποκτήσει πρωτογενώς κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Ανάθεσης εκτός εάν ο δικαιούχος δηλώσει εγγράφως στον Οργανισμό την εξαίρεση συγκεκριμένων έργων. Ο Οργανισμός δεν μπορεί να αρνηθεί την ανάληψη διαχείρισης εν όλω ή εν μέρει των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος εκτός από την περίπτωση δικαιούχου που παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης Ανάθεσης ή του παρόντος καταστατικού.
 2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν εν όλω ή εν μέρει τη Σύμβαση Ανάθεσης αναφορικά με τα δικαιώματα ή τα έργα της επιλογής τους που έχουν αναθέσει στον Οργανισμό ή για τις επικράτειες της επιλογής τους, ή να ανακαλούν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τα έργα ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση τριών μηνών. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα όταν παρέλθει τρίμηνο από την υποβολή της έγγραφης προειδοποίησης, ενώ οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς τους.
 3. Ο δικαιούχος διατηρεί όλα του τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο, το παρόν, ή τη Σύμβαση Ανάθεσης αναφορικά με τα ποσά που του οφείλονται για πράξεις εκμετάλλευσης που έγιναν πριν από τη λήξη ισχύος της Σύμβασης Ανάθεσης, ή την υποβολή της καταγγελίας, ή της ανάκλησης.
 4. Όταν ο δικαιούχος αναθέτει στον Οργανισμό να διαχειρίζεται τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος παρέχει τη συναίνεσή του συγκεκριμένα για κάθε δικαίωμα. Η συναίνεση πρέπει να διατυπώνεται ρητά στη Σύμβαση Ανάθεσης.
 5. Δικαιούχοι που έχουν συνάψει Σύμβαση Ανάθεσης με τον Οργανισμό καθώς και τα μέλη του Οργανισμού επικοινωνούν με τον Οργανισμό και ασκούν τα δικαιώματά τους με ηλεκτρονικά μέσα.
 6. Ο Οργανισμός υποχρεούται να υπενθυμίζει τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε χρόνο στα μέλη του την υποχρέωσή τους να ενημερώνουν εγγράφως καθώς και με ηλεκτρονικά μέσα για τα έργα τους που έχουν ήδη δημοσιεύσει και για τα νέα έργα τους.

ΑΡΘΡΟ 6 :    Διαδικασία Καταγγελίας

Α) Ο Οργανισμός λαμβάνει από τα μέλη του και από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, για λογαριασμό των οποίων έχει αναλάβει τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης, καταγγελίες, ιδίως σε σχέση με τη σύμβαση ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων και τη λήξη αυτής ή την ανάκληση ή την καταγγελία των δικαιωμάτων, τους όρους εισδοχής μέλους, την είσπραξη των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, τις κρατήσεις και τις διανομές.

Β) Ο Οργανισμός, αναρτά με ευδιάκριτο τρόπο στην ιστοσελίδα του τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται προκειμένου να είναι εφικτή η υποβολή καταγγελιών, καθώς και το σχετικό πλαίσιο και τη διαδικασία που διέπουν την υποβολή και διεκπεραίωση αυτών.

Γ) Σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας, ο Οργανισμός ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για τη λήψη της αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της. Η καταγγελία κατατίθεται εγγράφως με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει ο καταγγέλλων σκόπιμο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δ) Ο Οργανισμός, τις καταγγελίες αυτές, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως, τις υποβάλλει στην κρίση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Το αργότερο εντός δώδεκα (12) εργασίμων ημερών από τη λήψη της καταγγελίας, το Διοικητικό Συμβούλιο  απαντά εγγράφως και αιτιολογημένα στις καταγγελίες αυτές.

Ε) Εάν απαιτηθούν περαιτέρω στοιχεία από τον Οργανισμό, ο τελευταίος μπορεί να τα ζητήσει από τον καταγγέλλοντα εντός της ως άνω προθεσμίας των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών. Σε αυτή την περίπτωση ο Οργανισμός οφείλει να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένα το αργότερο μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα λήψης των συμπληρωματικών στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές μεταξύ του συνεταιρισμού και των μελών του, των δικαιούχων ή των χρηστών, που γεννώνται από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4481/2017 και του Ν. 2121/1993, μπορεί, αν το επιθυμούν τα εμπλεκόμενα μέρη, να υπάγονται σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3898/2010. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης συντάσσεται πρακτικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3898/2010. Η διαδικασία διαμεσολάβησης δεν θίγει το δικαίωμα προσφυγής των μερών στα δικαστήρια. Η υπαγωγή στη διαμεσολάβηση μπορεί να λάβει χώρα είτε πριν είτε μετά την τυχόν υπάρχουσα εκκρεμοδικία. Σε περίπτωση υπαγωγής της διαφοράς στη διαμεσολάβηση, αποκλείεται η άσκηση αγωγής πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Αν η υπαγωγή λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, το δικαστήριο, σε κάθε στάση της δίκης, αν τα μέρη συμφωνούν, αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης σε σύντομη δικάσιμο και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΜΕΛΗ TOY ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ

Α) Την ιδιότητα του συνεταίρου μπορούν να αποκτήσουν οι δημιουργοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος, δηλαδή συγγραφείς, μεταφραστές και διασκευαστές θεατρικών και μουσικοθεατρικών έργων, συνθέτες πρωτότυπης μουσικής και στίχων για το θέατρο και χορογράφοι και γενικά δημιουργοί έργων που υπάγονται στο θεατρικό ρεπερτόριο. Το ίδιο ισχύει και προκειμένου για νομικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο της δραστηριότητάς τους τη διαχείριση δικαιωμάτων προσώπων που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες δημιουργών. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση δεν μπορούν να αρνηθούν την εγγραφή στον Συνεταιρισμό των παραπάνω πνευματικών δημιουργών παρά μόνο για σπουδαίο λόγο.  Η απορριπτική απόφαση οφείλει να παρέχει στον αιτούντα σαφή αιτιολογία και εξήγηση των λόγων της απόρριψης.

Β) Την ιδιότητα του συνεταίρου δεν μπορούν να αποκτήσουν ή χάνουν την ήδη αποκτηθείσα όσοι: α) συμμετέχουν σε άλλον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης με την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό, β) ασκούν επιχείρηση όμοια προς τον κύριο σκοπό του Συνεταιρισμού, γ) αποχωρούν με γραπτή δήλωση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις μήνες τουλάχιστον πριν το τέλος της ετήσιας οικονομικής χρήσης, δ) καταγγέλλουν εμπρόθεσμα τη σύμβαση ανάθεσης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται στο τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έγινε, εφόσον από την καταγγελία μέχρι το τέλος του έτους μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, διαφορετικά στο τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους. Με την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας αποχωρεί ο συνεταίρος, ε) καταγγέλλουν για σπουδαίο λόγο τη σύμβαση ανάθεσης, σύμφωνα με τους όρους της τελευταίας, στ) αποκλείονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού.

Γ) Προκειμένου να εγγραφεί ένας δημιουργός ως συνεταίρος απαιτείται :

1) να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Η εγγραφή νέων μελών φέρεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η ίδια γενική συνέλευση αποφασίζει, ύστερα από σχετική γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Προεδρείο της Γ.Σ., και για τις αιτήσεις εγγραφής μελών, που δεν έγιναν τυχόν δεκτές από το Δ.Σ. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Δ.Σ., υπό τη διαλυτική αίρεση ότι θα. έχουν καλυφθεί οι προϋποθέσεις των εδαφίων 2, 3 και 4 της παρούσης παραγράφου. Εάν η Γ.Σ. δεν εγκρίνει εκ των υστέρων την εγγραφή, τα καταβληθέντα ποσά για εγγραφή και συνεταιριστική μερίδα επιστρέφονται.

2) να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού.

3) να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής που ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 30 ΕΥΡΩ. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής αναπροσαρμόζεται υποχρεωτικά ανά διετία ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και με βάση το μέσο πληθωρισμό της διετίας που πέρασε.

4) να καταβάλει την αξία της συνεταιριστικής μερίδας σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού.

Δ) ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ

Ο Οργανισμός τηρεί μητρώα και αρχεία των μελών του, τα οποία και επικαιροποιεί τακτικά και σε κάθε περίπτωση κάθε μήνα και συντάσσει σχετικό κατάλογο συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων, τον οποίο υποβάλλει στον ΟΠΙ ετησίως.

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι συνεταίροι δικαιούνται:

1) να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα του Συνεταιρισμού και να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

2) να διατυπώνουν τις απόψεις τους για τους γενικούς κανόνες καθορισμού των μεθόδων είσπραξης και διανομής των δικαιωμάτων καθώς και για άλλα θέματα σχετικά με την διαχείριση και την προστασία των δικαιωμάτων αυτών.

3) να εισπράττουν τα δικαιώματα που τους αναλογούν σύμφωνα με τον Κανονισμό Διανομής, μετά την αφαίρεση του ποσοστού που παρακρατεί ο Συνεταιρισμός για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης.

4)

”·             ιf

να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την υποβολή τους στη Γενική Συνέλευση.

5) να κάνουν χρήση των νομικών υπηρεσιών του συνεταιρισμού σε θέματα που σχετίζονται με τα πνευματικά τους δικαιώματα που έχουν μεταβιβάσει καταπιστευτικώς στον Συνεταιρισμό με τη σύμβαση ανάθεσης και τα οποία διαχειρίζεται ο Συνεταιρισμός.

ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι συνεταίροι υποχρεούνται:

1.- να σέβονται τους νόμους, το καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς του Συνεταιρισμού και τις αποφάσεις των συνεταιριστικών οργάνων.

2.- να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.

3.- να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής, την αξία της συνεταιριστικής μερίδας, καθώς και κάθε τακτική η έκτακτη εισφορά που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ή επιβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- να ενημερώνουν γραπτώς καθώς και με ηλεκτρονικά μέσα τον Συνεταιρισμό για τα έργα που έχουν δημιουργήσει με οποιονδήποτε τρόπο και για (τυχόν) νέα έργα τους που δημιουργούν μετά την ανάθεση της διαχείρισης, όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση ανάθεσης.

5.-να μην εκχωρούν μέρος ή το σύνολο των εισπραττομένων δικαιωμάτων σε χρήστες και γενικά σε κάθε πρόσωπο που έχει συμφέρον ή θα μπορούσε από οποιαδήποτε αιτία να έχει συμφέρον στην εκμετάλλευση των έργων.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

Παύουν να είναι συνεταίροι:

1) Όσοι αποκλείονται, σύμφωνα με το αμέσως επόμενο άρθρο του παρόντος καταστατικού.

2) Όσοι καταγγέλλουν για σπουδαίο λόγο τη σύμβαση ανάθεσης και εφόσον το Δ.Σ αποδεχθεί την καταγγελία, ή υπάρξει σχετική απόφαση δικαστηρίου. Η καταγγελία ισχύει από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έγινε, εφόσον από την καταγγελία μέχρι το τέλος του έτους μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, άλλως, στο τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους.

3) Όσοι καταγγείλουν εμπρόθεσμα τη σύμβαση ανάθεσης σύμφωνα με τους όρους της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

Α) Λαμβανομένων υπόψιν των όρων της Σύμβασης ανάθεσης ως προς τη χρονική διάρκεια διαχείρισης των δικαιωμάτων του, συνεταίρος μπορεί να αποκλεισθεί ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει νομίμως βάσει της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 17 του παρόντος.

Β) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό: α) όταν ο συνεταίρος με τη συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και ιδίως όταν παραβιάζει τις υποχρεώσεις των εδαφίων 1, 4 και 5 του άρθρου 10, β) εφόσον εκλείψουν στο πρόσωπο τους οι προϋποθέσεις για την εγγραφή τους ως συνεταίρου, γ) εφόσον με τη συμπεριφορά του πλήττει τα νόμιμα δικαιώματα άλλων πνευματικών δημιουργιών και ιδιαίτερα εφόσον τελέσει τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 66 του νόμου 2121/93. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να έχει προηγηθεί επίπληξη του Διοικητικού Συμβουλίου προς το συνεταίρο, μετά από σχετική προηγούμενη ακρόαση του.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για την καταγγελία για σπουδαίο λόγο της

1

σύμβασης ανάθεσης από το Συνεταιρισμό.

Ο συνεταίρος που αποκλείεται ή αποχωρεί έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή της συνεταιριστικής μερίδας που εισέφερε. Συμβάσεις μεταξύ του Συνεταιρισμού και του χρήστη που αφορούν έργα του αποκλειόμενου συνεταίρου και έχουν υπογραφεί πριν από τον αποκλεισμό παραμένουν σε ισχύ και μετά από αυτόν, όπως ορίζεται στη σύμβαση ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε συνεταίρος ευθύνεται εις ολόκληρο για τα χρέη του Συνεταιρισμού κατά ποσό ίσο με την ονομαστική αξία της συνεταιριστικής του μερίδας.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Α) Έσοδα του Συνεταιρισμού αποτελούν:

1) Οι εισφορές των μελών (τακτικές και έκτακτες), τα δικαιώματα εγγραφής και τα ποσά που προέρχονται από τα ποσοστά που παρακρατήθηκαν από τα εισπραχθέντα δικαιώματα για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.      Σε περίπτωση αύξησης του ποσοστού απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Τα εισπραχθέντα δικαιώματα που δεν μπόρεσαν να διανεμηθούν ή που δεν αναζητήθηκαν από τους δικαιούχους για μια πενταετία.

3) Τα έσοδα από τη διαχείριση των δικαιωμάτων που έχει αποκτήσει από χαριστική αιτία ή ως κληροδότημα ο Συνεταιρισμός

4) Οι τόκοι των καταθέσεων όψεως ή επί προθεσμία και γενικότερα τα έσοδα από την περιουσία του Συνεταιρισμού

5) Επιχορηγήσεις κρατικές, διεθνών οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

6) Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και ενισχύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που γίνονται δεκτές όπως ορίζει ο νόμος.

Β) Έξοδα του Συνεταιρισμού αποτελούν:

1) Τα έξοδα διαχείρισης και ιδιαίτερα τα έξοδα για την είσπραξη, διανομή και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων που του έχουν ανατεθεί.

2) Τα έξοδα για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνέδρια που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

3) Τα επιδόματα που παρέχονται στους συνεταίρους από το ειδικό αποθεματικό πρόνοιας του συνεταιρισμού.

Γ) Ο Οργανισμός τηρεί ξεχωριστά στους λογαριασμούς του: α) έσοδα από δικαιώματα και κάθε έσοδο που προκύπτει από την επένδυση εισπράξεων από δικαιώματα, και β) ίδια περιουσιακά στοιχεία που τυχόν διαθέτει και έσοδα που προκύπτουν από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, από τα έξοδα διαχείρισης ή από άλλες δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Όργανα του Συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:

 1. η τροποποίηση του καταστατικού καθώς και η έγκριση και η τροποποίηση της σύμβασης ανάθεσης,
 2. η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού,
 3. ο τρόπος διανομής των δικαιωμάτων η έγκριση και η τροποποίηση του κανονισμού διανομής των εισπράξεων από το δικαίωμα της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 του ν. 2121/93.
 4. η συμμετοχή σε εταιρεία ή σε άλλο Συνεταιρισμό και η αποχώρηση από αυτήν, η συμμετοχή σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ή και προστασίας ή σε άλλο συναφές νομικό πρόσωπο καθώς και η αποχώρηση από αυτά, η έγκριση συγχωνεύσεων και συμμαχιών, σύστασης θυγατρικών και εξαγοράς άλλων οντοτήτων ή απόκτησης μετοχών ή δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες.
 5. η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης,
 6. η έγκριση του προγράμματος δράσης,
 7. η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και η έγκριση της αποζημίωσής τους.
 8. η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων,
 9. η έγκριση της εισδοχής νέων συνεταίρων και της απονομής ή απώλειας της ιδιότητας του συνεταίρου και ο αποκλεισμός συνεταίρου,
 10. ο σχηματισμός αποθεματικού πρόνοιας και άλλων ειδικών και εκτάκτων αποθεματικών,
 11. οι βασικές αρχές για τη χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν,
 12. η επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώματα και για τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 17 και την παράγραφο 7 του άρθρου 19, του νόμου 4481/2017 περί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
 13. οι κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 18, του νόμου 4481/2017 περί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
 14. η χρήση των εσόδων από τα δικαιώματα και των εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα ως προς τον τρόπο, τον χρόνο ή οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια,
 15. η χρήση ανά περίπτωση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν,
 16. ο διορισμός και η απομάκρυνση των ορκωτών ελεγκτών και η έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαφάνειας.
 17. όσες άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται στη Γενική Συνέλευση από το Νόμο και από το παρόν Καταστατικό.

Β) Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού και συνέρχεται μέσα στις προθεσμίες και με τον τρόπο που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και εντός τεσσάρων μηνών από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ή όποτε το ζητήσουν, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του Συνεταιρισμού, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός 15 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Καμία έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί πριν περάσουν τουλάχιστον 3 μήνες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της προηγούμενης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο με εξαιρετική πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του αποφασίσει ότι είναι αναγκαία η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

 

Γ) Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει αυτή καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης. Η γνωστοποίηση γίνεται είτε με προσωπικές επιστολές προς τα μέλη, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσο. Με απόφαση του Δ.Σ. ή με αίτηση του 1/10 των μελών, που πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την Γ.Σ. μπορούν να προστεθούν και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Σε αυτή την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει νέα συμπληρωματική πρόσκληση στα μέλη με το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Δ) Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού που έχουν τα δικαιώματα των εδαφίων 1, 2 του άρθρου 9. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την καθορισμένη ώρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης η απαρτία θεωρείται ως μη πραγματοποιηθείσα και η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση ύστερα από 7 ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα (εκτός αν στην αρχική πρόσκληση έχει ορισθεί διαφορετικός τόπος ή ώρα για την πραγματοποιηθείσα τυχόν επομένη Γενική Συνέλευση) και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται το 1/5 τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού. Εάν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε δεύτερη και τελευταία επαναληπτική Γ.Σ. εντός 7 ημερών χωρίς άλλη πρόσκληση και με τις ίδιες όπως και για την πρώτη επαναληπτική προϋποθέσεις και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται το 1/10 των συνεταίρων που έχουν τα δικαιώματα των εδαφίων 1, 2 του άρθρου 9 ο αριθμός των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των 12.

 

Ε) Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, αν δεν παραβρίσκεται κανένα, ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση. Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να εκλεγούν στις θέσεις του Προέδρου και του Γραμματέα της Συνέλευσης, εάν η Γ.Σ. είναι εκλογοαπολογιστική ή εάν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται και θέμα ανάκλησης μελών του Δ.Σ. (περίπτωση μομφής). Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον ίδιο.

 

ΣΤ) Η Γ.Σ. συζητά και αποφασίζει αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η συζήτηση των θεμάτων γίνεται με τη σειρά αναγραφής τους στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά. Άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να προστεθούν, εκτός εάν στη Γ.Σ. παρίστανται όλοι ανεξαιρέτως οι έχοντες δικαίωμα ψήφου συνεταίροι του συνεταιρισμού, οπότε με απλή πλειοψηφία αποφασίζεται η εγγραφή και άλλων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το 1/20 των μελών, αλλά όχι λιγότερα από δώδεκα.

 

Ζ) Κάθε συνεταίρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία (1) ψήφο. Κανένα μέλος του Συνεταιρισμού δεν επιτρέπεται να εκπροσωπεί άλλο μέλος που απουσιάζει. Κάθε μέλος του Οργανισμού  έχει το δικαίωμα να ορίζει οποιοδήποτε άλλο μέλος,  ως πληρεξούσιο προκειμένου να συμμετέχει και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση για  λογαριασμό του, υπό την προ-ϋπόθεση ότι ο ορισμός αυτός δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων και Ο πληρεξούσιος μπορεί να εκπροσωπεί έως και δύο (2) μέλη του οργανισμού. Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για μία (1) μόνο γενική συνέλευση των μελών. Ο πληρεξούσιος έχει τα ίδια δικαιώματα στη Γενική Συνέλευση των μελών με εκείνα του μέλους που τον ορίζει. Ο πληρεξούσιος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το μέλος που τον όρισε και η πληρεξουσιότητα πρέπει  να είναι έγγραφη.

 

Η) α) Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση της χειρός και καταμέτρηση των ψήφων από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

β) Εξαιρετικά η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. στις αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου,
 2. για την ανάκληση μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου,
 3. για την απαλλαγή από ευθύνη μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου,
 4. για την έγκριση του ισολογισμού και ων αποτελεσμάτων χρήσης,
 5. για την έγκριση πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά την εκλογοαπολογιστική Γ.Σ.,
 6. για τον αποκλεισμό συνεταίρου και
 7. για προσωπικά θέματα.

γ) τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν για αποφάσεις που αφορούν την απαλλαγή από την ευθύνη τους.

 

Θ) Αν ο συνεταιρισμός:

 1. αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν
 2. κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, διαπιστωθεί ότι το παθητικό (υποχρεώσεις) υπερβαίνει κατά 1/3 το συνολικό ποσό της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το Δ.Σ. συγκαλεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη μεν πρώτη περίπτωση έκτακτη Γενική Συνέλευση στη δε δεύτερη περίπτωση την τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους. στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Στη γενική αυτή Συνέλευση υποβάλλεται, εάν μεν είναι έκτακτη το τελευταίο ισοζύγιο Γενικού Καθολικού, εάν δε είναι τακτική, ισολογισμός. Και στις δύο περιπτώσεις υποβάλλεται και έκθεση του Δ.Σ. για την περιουσιακή κατάσταση του συνεταιρισμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.

 

Ι) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών που εψήφισαν, εκτός των περιπτώσεων που το παρόν καταστατικό απαιτεί την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, ασχέτως εάν για το υπό συζήτηση θέμα απαιτείται ή όχι και εξαιρετική απαρτία

 

ΙΑ) α) σε περίπτωση εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης η συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος της Επιτροπής ανακηρύσσεται ο συνεταίρος που εξελέγη με σχετική πλειοψηφία και Γραμματέας της Επιτροπής ο αμέσως

1

επόμενος,        ενώ οι συνεταίροι που δεν εξελέγησαν λογίζονται ως αναπληρωματικοί.

β) οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται στα γραφεία της έδρας του συνεταιρισμού επτά (7) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής.

γ) η ψηφοφορία για την εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι χωριστά για κάθε όργανο. Κάθε συνεταίρος μπορεί να θέσει σε κάθε ψηφοδέλτιο έως δύο σταυρούς προτίμησης.

δ) υποψήφιοι για το Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο μπορούν να είναι συνεταίροι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια ως μέλη του συνεταιρισμού.

ε) η σειρά εκλογής στις θέσεις των τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθορίζεται από τους σταυρούς προτίμησης. Με βάση τη σειρά προτίμησης όσοι δεν έχουν εκλεγεί ως τακτικά μέλη θεωρούνται αναπληρωματικά.

στ) τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.

ΙΒ) α) αμέσως μετά την εκλογή της η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της.

β) οι συνεταίροι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Εφορευτική Επιτροπή την υποψηφιότητά τους το αργότερο τρείς (3) πλήρεις ημέρες πριv από την ημέρα των αρχαιρεσιών.

γ) αμέσως μετά την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας η Εφορευτική Επιτροπή, αφού προηγουμένως διαπιστώσει τη νομιμοποίηση των υποψηφίων, καταρτίζει το ενιαίο ψηφοδέλτιο χωριστά για κάθε όργανο και αναρτά τους σχετικούς πίνακες σε εμφανές σημείο των γραφείων της έδρας του συνεταιρισμού. Ακολούθως μεριμνά για την ετοιμασία των σχετικών ψηφοδελτίων που εκτιμά ότι θα απαιτηθούν για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

δ) κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, που πραγματοποιείται από τις 11 π. μ. έως τις 7 μ.μ. η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να βρίσκεται στα γραφεία της έδρας του συνεταιρισμού και να ελέγχει την ομαλή και νόμιμη διεξαγωγή των εκλογών.

ε) μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων, ανακοινώνει τους επικρατήσαντες υποψηφίους και συντάσσει το πρακτικό εκλογής.

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, την παράταση, διάλυση ή συγχώνευση του Συνεταιρισμού, τον αποκλεισμό συνεταίρου, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, τη μεταβολή της ευθύνης των συνεταίρων, την ανάκληση μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου και σε κάθε άλλη ειδική περίπτωση που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, και συνεδριάζει έγκυρα όταν κατά την έναρξη της συνεδριάσεως παρίστανται σε αυτήν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών που έχουν τα δικαιώματα των εδαφίων 1 και 2 του άρθρου 9. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γ.Σ. η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σε αυτήν το ½ των συνεταίρων που έχουν τα δικαιώματα των εδαφίων 1 και 2 του άρθρου 9.

Β) Ειδικά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα άλλων (εκτός όσων αναγράφονται στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου) τροποποιήσεων του καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν το ½ των μελών και σε περίπτωση επαναληπτικής Γ.Σ. τουλάχιστον το 1/3 των συνεταίρων που έχουν τα δικαιώματα των εδαφίων 1 και 2 του άρθρου εννέα (9).

Γ) Για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα των παραγράφων Α και Β του παρόντος άρθρου, καθώς και σε όσα άλλα προβλέπει το παρόν καταστατικό απαιτείται εξαιρετική πλειοψηφία των 2/3 των συνεταίρων που παρίστανται κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό. Είναι αρμόδιο να:

1.- Εκτελεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Καταρτίζει και τροποποιεί την σύμβαση ανάθεσης και την υποβάλλει για έγκριση προς την Γενική Συνέλευση.

3.- Αποφασίζει για την εγγραφή συνεταίρων και προτείνει στη Γενική Συνέλευση την απονομή ή την απώλεια της ιδιότητας του συνεταίρου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

4.- Προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον αποκλεισμό συνεταίρων.

5.- Συντάσσει τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τους υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση και στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τριάντα ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ.

6.- Συνεργάζεται με τους δημόσιους φορείς και με τους άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για την προώθηση και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων διορίζοντας αντιπροσώπους του συνεταιρισμού όποτε το κρίνει αναγκαίο.

7.- Διαπραγματεύεται και συνάπτει συμβάσεις με τους υπόχρεους καταβολής των δικαιωμάτων που διαχειρίζεται ο συνεταιρισμός.

8.- Συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας ή συνεργασίας με ημεδαπούς και αλλοδαπούς Οργανισμούς ή άλλα παρεμφερή νομικά πρόσωπα και διεθνείς Οργανισμούς για την διασφάλιση, προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των μελών.

9.- Προσδιορίζει το ποσοστό παρακράτησης για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης.

10.- Καταρτίζει και τροποποιεί τον κανονισμό διανομής των εισπραττομένων δικαιωμάτων και τον εισηγείται στη Γενική Συνέλευση.

11.-Αποδέχεται τις κληρονομιές και δωρεές.

12.- Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Συνεταιρισμού, προσλαμβάνει τον γενικό διευθυντή και το απαραίτητο προσωπικό διαχείρισης, αποφασίζει για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στον γενικό διευθυντή ή σε άλλους υπαλλήλους του Συνεταιρισμού. Με ειδικές αποφάσεις του καθορίζει τα εκάστοτε καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία. Με ίδιες αποφάσεις καθορίζει τα της εκπροσωπήσεως του Συνεταιρισμού στις σχέσεις με τρίτους καθώς και του δικαιώματος υπογραφής ειδικότερα.

13.- Ορίζει τους εκπροσώπους του Οργανισμού σε συνέδρια.

14.- Καταρτίζει ή τροποποιεί τον κανονισμό διανομής των εισπραττομένων αμοιβών πνευματικών δικαιωμάτων που διαχειρίζεται ο συνεταιρισμός και να τον εισηγείται προς έγκριση στη Γ.Σ.

 

Β) Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο. Με απόφαση όμως της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να παρέχεται στους συμβούλους αποζημίωση ανάλογη με τον χρόνο απασχόλησής τους ή οποιοδήποτε άλλο χρηματικό όφελος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις.

 

Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη που εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες από τους συνεταίρους που έχουν τα δικαιώματα των εδαφίων 1 και 2 του άρθρου 9. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. είναι τριετής. Τα μέλη του Δ.Σ. επανεκλέγονται ελεύθερα. Εκπροσώπηση μέλους του Δ.Σ. από άλλο μέλος δεν επιτρέπεται.

 

Δ) Εντός 10 το αργότερο ημερών μετά τις αρχαιρεσίες και έπειτα από πρόσκληση του συμβούλου ο οποίος συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτιμήσεως, συνέρχονται οι εκλεγέντες και συγκροτούνται σε σώμα με την εκλογή, μετά από μυστική ψηφοφορία, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία. Σε περίπτωση περισσοτέρων των δύο (2) υποψηφιοτήτων για την ανάληψη θέσης στο Προεδρείο η εκλογή συνεχίζεται μεταξύ των δύο επικρατεστέρων. Εάν στη συνέχεια υπάρξει ισοψηφία σε τρεις συνεχόμενες ψηφοφορίες το τελικό αποτέλεσμα καθορίζεται με κλήρωση. Εάν παραιτηθεί, ανακληθεί, εκπέσει ή εκλείψει με οποιοδήποτε τρόπο μέλος του Δ.Σ. αντικαθίσταται από τον επόμενο σε σταυρούς υποψήφιο. Εάν ετύγχανε μέλος του προεδρείου η αναπλήρωση στη χηρεύουσα θέση γίνεται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Ε) Μέλη του Διοικητικού καθώς και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορούν:

 1. να είναι ιδιοκτήτες, διαχειριστές, διευθυντές ή διοικητές σε οργανισμούς ραδιομετάδοσης, όποιο και αν είναι το μέσο επικοινωνίας δια σημάτων ήχου ή εικόνων και ήχου.
 2. να ασκούν διευθυντικές εξουσίες σε εταιρεία διαχείρισης πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εκτός αν τις ασκούν κατ’ εντολή του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.
 3. να ασκούν διοικητικές αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ή και σε υπηρεσίες του δημοσίου) εφόσον υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν τα συμφέροντά του σε αντίθεση με αυτά του συνεταιρισμού.

Όποιοι αναλαμβάνουν τέτοια, καθήκοντα κατά τη διάρκεια της θητείας τους εκπίπτουν των συνεταιριστικών τους αξιωμάτων.

ΣΤ) Εάν μέλη του Δ.Σ. κατηγορηθούν για διαχειριστικές ατασθαλίες σε βάρος του συνεταιρισμού ή για παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 65 και 66 του ν. 2121/93 ή για παραβίαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, με απόφαση της γενικής Συνέλευσης, που συνέρχεται και αποφασίζει με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου  17 του παρόντος καταστατικού, εκπίπτουν των αξιωμάτων τους. Εάν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου, η έκπτωση από τα αξιώματά τους είναι αυτοδίκαιη.

Ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρία μία φορά το μήνα και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το 1/3 των μελών του. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παρόντα μέλη           είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα που αφορούν άμεσα αυτόν ή πρώτου βαθμού συγγενή του. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων, όλα τα. έγγραφα καθώς και τα εντάλματα πληρωμής και τις επιταγές Τραπέζης. Εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό έναντι τρίτων και δικαστικώς. Σε περίπτωση κωλύματος αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο ή αν κωλύεται και αυτός από σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ.

Β) Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει την αλληλογραφία, εποπτεύει την τήρηση των αρχείων του συνεταιρισμού και των πρακτικών του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά καθώς και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Ανακοινώνει το περιεχόμενο των εισερχομένων εγγράφων στο Δ.Σ. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου των μελών. Εάν κωλύεται αντικαθίσταται από σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ.

Γ) Ο Ταμίας εποπτεύει την ακριβή και νόμιμη τήρηση των λογιστικών βιβλίων, ελέγχει το Ταμείο και τα διαθέσιμα του συνεταιρισμού και υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τα εντάλματα πληρωμής και τις επιταγές Τραπέζης.

Δ) Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν ό,τι καθήκοντα τους ανατίθενται από το Δ.Σ. και γενικότερα βοηθούν στη διοίκηση και διαχείριση του συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α) Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.  Μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή γενικός διευθυντής ή διευθυντής δεν μπορεί να μετέχει στο εποπτικό συμβούλιο. Απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή να έχουν μεταξύ τους οποιαδήποτε συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής ή διευθυντής με τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών μπορεί τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου να απαλλάσσονται της ευθύνης τους.

Β) Η διάρκεια της θητείας του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Το Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού συνέρχεται τακτικά και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως και έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες:

α) να τηρεί τις διατάξεις του νόμου περί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων κ.λπ. και του παρόντος καταστατικού.

β) να παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μελών και ιδίως, των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από την Γενική Συνέλευση.

γ) να παρακολουθεί τις  δραστηριότητες και την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του γενικού διευθυντή ή και των διευθυντών, εφόσον έχει διορισθεί γενικός διευθυντής ή και διευθυντές, καθώς, επίσης, και των προσώπων εκείνων στα οποία έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες,

δ) να διαχειρίζεται τις πιθανές περιπτώσεις που μπορεί να επηρεάσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού, (πολιτική για τη διαχείριση κινδύνου).

ε) να εγκρίνει  οποιασδήποτε κτήση, πώληση ή υποθήκευση ακινήτων.

στ) να εγκρίνει  τη  λήψη και χορήγηση δανείων ή η παροχή ασφάλειας για δάνεια.

 

Γ) Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του Συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες, ή να προχωρήσει στον διορισμό ενός ορκωτού ελεγκτή.

 

Δ) Το Εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.

Ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση επί του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, την οποία και καταθέτει στη Γενική Συνέλευση. Η έκθεση μαζί με τον ισολογισμό και το λογαριασμό πρέπει να είναι στη διάθεση των συνεταίρων δεκαπέντε ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

 

ΣΤ) Το Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλει τουλάχιστον άπαξ ετησίως στη γενική συνέλευση των μελών έκθεση σχετικά με την άσκηση των εξουσιών του.

 

Ζ) Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μελών, ετήσια ατομική δήλωση σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 4481/2017.

 

Η) Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών μπορεί τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου να απαλλάσσονται της ευθύνης τους.

 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Α) Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι νομικός (εφόσον αυτό είναι εφικτό), προσλαμβάνεται από το Δ.Σ. και ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται χωρίς να απαιτείται η υπογραφή άλλου οργάνου.

Β) Τα πρόσωπα που αποτελούν το προσωπικό διαχείρισης του Συνεταιρισμού δεν μπορούν α) να αποκτήσουν συμφέροντα στη λειτουργία εταιρίας ή νομικού προσώπου, τα συμφέροντα του οποίου μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση με αυτά του Συνεταιρισμού β) να ακολουθούν προσωπικούς σκοπούς χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού, γ) να ασκούν δικαιώματα συνεταίρου.

ΑΡΘΡΟ 22 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Ως διαχειριστικό έτος ορίζεται το ημερολογιακό έτος. Ειδικά η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από την Παροχή άδειας λειτουργίας του Συνεταιρισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού και τελειώνει την 31ηΔεκεμβρίου του επομένου έτους.

ΑΡΘΡΟ 23 : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Α) Για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού παρακρατείται το 1/10 επί των καθαρών κερδών της κάθε χρήσης, εκτός εάν το ύψος του έχει εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.

Β) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για το σχηματισμό ειδικών και έκτακτων αποθεματικών.

ΑΡΘΡΟ 24 : ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α) Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και τροποποιεί τον κανονισμό διανομής.

Β) Το προϊόν της διαχείρισης διανέμεται κατ’ αρχήν σύμφωνα με το ποσοστό της συμμετοχής του κάθε έργου σε αυτό το προϊόν. Εκτός από την ποσοστιαία συμμετοχή του κάθε έργου στο γενικό αποτέλεσμα διαχείρισης, λαμβάνεται υπόψη και η γενική συμμετοχή των δημιουργών, δια του προσωπικού τους έργου, στην πολιτιστική παραγωγή και στην ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων αυτής. Αποκλίσεις από τις παραπάνω αρχές επιτρέπονται εάν η πραγματική χρήση κάθε έργου ή ο αριθμός των δικαιούχων για κάθε χρήση του έργου δεν μπορεί να υπολογισθεί ή για τον υπολογισμό του απαιτείται δυσανάλογη εργασία. Ακόμα όμως και σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η διανομή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια. Σε περίπτωση που, ακόμη και η εφαρμογή τέτοιων κριτηρίων καθίσταται δύσκολη, τότε η διανομή στηρίζεται στην αρχή της αριθμητικής ισότητας.

Γ) Η διανομή μεταξύ συνδημιουργών διενεργείται βάσει συμφωνίας τους που έχει γνωστοποιηθεί στο Συνεταιρισμό, όπως ορίζει η σύμβαση ανάθεσης. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, η διανομή στηρίζεται στην αρχή της αριθμητικής ισότητας.

ΑΡΘΡΟ 25 : ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:

α) αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 12.

β) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειας του και δεν αποφασίσθηκε παράταση από τη Γενική Συνέλευση.

γ) αν αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση.

δ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 1667/86.

ΑΡΘΡΟ 26 : ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α) Η εκκαθάριση διενεργείται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Αν δεν υπάρχει Εποπτικό Συμβούλιο, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ των μελών της δι’ ανατάσεως των χειρών και με απόλυτη πλειοψηφία τρία από τα μέλη της ως εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορούν να προσλάβουν λογιστή για συνδρομή στο έργο τους. Στην περίπτωση αυτή δεν τηρούνται οι διατάξεις περί απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης.

Β) Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται στους συνεταίρους σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής.

ΑΡΘΡΟ 27 – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Ο συνεταιρισμός δύναται να συγχωνευθεί με άλλον ή με άλλους συνεταιρισμούς. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των υπό συγχώνευση συνεταιρισμών και καταχώρηση  του νέου Καταστατικού στο μητρώο Συνεταιρισμών του αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Από την ημερομηνία αυτής της καταχώρησης, ο νέος Συνεταιρισμός υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων συνεταιρισμών. Τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από αυτόν χωρίς διακοπή.

ΑΡΘΡΟ 28 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από 26 άρθρα, τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού, στην Αθήνα και επί της έδρας του, (οδός Ψαρομηλίγκου 24), όπου συνήλθαν σε συνεδρίαση και υπογράφεται ως έπεται: